Оглас за постављање тезги и уређаја за кокице у Врњачкој Бањи

tezge vrnjacka banja

Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.5 Одлуке о монтажним објектима („Сл. лист општине  Врњачка Бања“, бр. 15/10, 6/11 и 22/12), 31. Одлуке o критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за  уређење, отуђење и закупнину грађевинског земњишта („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.15/10,6/11,16/11 и 22/12), Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката у Врњ.Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.4/13), и чл.56. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), по обавештењу Одељења за Одељења за планирање и изградњу, инспекцијске, имовинско-правне и стамбене послове, расписује

 

 

  О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ

 

 

                                                                       I.

Предмет овог огласа је давање у закуп површина јавне намене за постављање монтажних објеката и опреме, и то:

I. За постављање тезге

ЛОКАЦИЈА “ЗВЕЗДА 1 И 2“

– једна тезга за продају ручних радова, уметничких слика, сувенира, бижутерије, књига и сл. означена ред. бр:Т2 у графичком прилогу (локација “Звезда 2“) и то: ред. бр: Т1-Т9 постављених уз ивицу парковске површине означене у граф. прил. Плана

Локација је делимично комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу у складу са условима ЕПС (2 самостојећа ормана на локацији “Звезда 1“).

Рок трајања закупа до доношења новог Плана распореда места за монтажне објекте, а најдаље до регулисања статуса предметне локације у складу са Планом детаљне регулације

Почетни износи месечне закупнине за тезгу:

– локација : “Звезда 1 и 2“: 15.000,00 динара

Површина заузећа земљишта за закуп за постављање тезге 2,6м2

 

Трајање закупа може бити и краће у случају доношења новог плана распореда места када предметне локације нису предвиђене тим планом или у случају привођења земљишта планираној намени предвиђеној планским документом.

Рок за привођење површине јавне  намене је до 8 дана од лицитације.

 

Закупци површина јавне намене за постављање тезги даном закључења уговора о коришћењу површина јавне намене за постављање тезги дужни су да записнички преузму типску тезгу од Општине Врњачка Бања уз обавезу плаћања накнаде за коришћење тезге у месечном износу од 1.000,00 динара за који износ се увећава излицитирани месечни износ закупа за коришћење површина јавне намене.

 

Закупци површина јавне намене за постављање тезги дужни су да даном истека или раскида уговора о коришћењу површина јавне намене за постављање тезги записнички врате у исправном стању типску тезгу  Општине Врњачка Бања у противном се активира средство обезбеђења плаћања излицитираног месечног износа закупа.

 

Продаја робе у киосцима, тезгама  може се обављати током целе године, при чему на свим објектима морају бити постављене идентификационе плочице са следећим подацима: назив правног лица или предузетника, седиште правног лица или предузетника, број уговора о закупу површине јавне намене, и радно време.

 

II .За постављање уређаја за печење и продају кокица  

 ЛОКАЦИЈА “ПРОМЕНАДА 1“ (‘ГОЧ’)

– једно место, означено као К2 у графичком прилогу,

Почетни износ месечног закупа:  23.000,00 динара

Рок трајања закупа: 12.7.2013. – 31.10.2013

Рок трајања закупа се може продужити надуже  до 15.3.наредне године на захтев закупца површине јавне намене пре истека рока из уговора

Површина заузећа: 1м2

Рок за привођење површине јавне  намене је до 8 дана од лицитације

 

Апарат из ове тачке за производњу наведеног артикала мора бити смештен у одговарајући монтажни објекат пројектован да својим изгледом чини функционалну и естетску целину (дрвене тезге, дрвени киосци и сл.) и на њему се могу продавати само напред наведени производи; не сме имати надстрешницу, тенду, сунцобран и додатни сталак за излагање робе;

     Забрањена је улична продаја из посуда и неадекватних објеката.

 

 

Остали општи услови за учешће у јавном надметању за све наведене локације за монтажне објекте и опреме, су:

1.Обавеза учесника да уплати депозит у висини петоструког почетног месечног износа или да достави гаранцију о авансној уплати за цео период закупа,

2.Да је учесник  измирио обавезе према Општини по основу закупа за постављање монтажних објеката и опреме из претходног периода, ако је било закупа, са даном достављања понуде,

3.Да учесник није прекршајно кажњаван за прекршаје прописане одлуком о монтажним објектима и одлуком о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина , у претходних годину дана,

4.Обавезна писмена пријава учесника предата писарници Општинске управе општине Врњачка Бања у којој се наводи врста  монтажног објекта и опреме,  тачна локација, ред.број , докази о испуњавању општих и посебих услова из овог огласа као и изјава да понуђач прихвата све услове из огласа, да ће  у објекту односно постављеној опреми обављати делатност која је прописана Планом и да ће  површину јавне намене преузети у виђеном стању.

 

II.

Пријава поред доказа о испуњавању општих  услова из овог огласа  садржи и:

– податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПIБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања ),односно уредно пуномоћје за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању односно у поступку прикупљања понуда,

–  извод из АПР не старији од три месеца,

–  потпис овлашћеног лица и печат,

–  изјава о прихватању услова из огласа, изјаву да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом;изјаву да ће се  површина јавне намене преузети у виђеном стању;

Депозит који се уплаћује на уплатни  рачун за заузеће јавних површина бр. 840-741531843-77, са позивом на број:

–  за правна лица: по моделу 97, контролни број, 115, ПIБ

–  за предузетника: по моделу: 97, контролни број, 115. ЈМБГ

или гаранција о авансној уплати за цео период закупа, односно најмање за период од једне године,

– бланко соло меницу уписану у регистар НБС у складу са Одлуком о ближим условима ,садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник“,бр.56/11) потписана и оверена од стране овлашћеног лица са меничним писмом – овлашћењем за корисника менице.

 

Износ уплаћен на име депозита односно авансна уплата урачунава се у закуп  учеснику јавног надметања који излицитира највећи износ месечне закупнине и закључи уговор о закупу са општином  а осталим учесницима  се враћа након закључења уговора са учесником који је излицитирао највећи износ.

Ако учесник огласа, који излицитира највећи износ месечне закупнине одустане од закључења уговора, износ уплаћен на име депозита се не враћа.

            Пријаве се достављају најкасније до 11.7.2013.године, до 10 сати, насловљене на: Одељење за стручне послове органа општине Општинске управе општине Врњачка Бања – Комисији за спровођење поступка јавног надметања

Излицитирана цена  представља месечни износ закупа површине јавне намене за постављање  монтажних објеката. јавне намене дужан

             

пов Општи услови за коришћење  локације за монтажне објекте и опрему су:

1.закупци су у обавези да се придржавају свих одредби Одлуке о монтажним објектима и Одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп и уређивање грађевинског земљишта и Одлуке о  општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина.

2. закупци површина јавне намене су дужни да поседују доказ о техничкој исправности монтажне опреме за чије постављање им је дата локација у закуп.

 

3. одјављивањем из АПР престаје закуп, раскида се уговорна обавеза, спроводи се  поново јавно надметање или поступак прикупљања понуда за дату површину јавне намене а досадашњи закупац је у обавези  да сноси ризик превременог раскида уговора ,

 

4..Закупац површине јавне намене дужан је да:

преостали износ закупа у моменту закључења уговора измирује плаћањем најкасније до 5-ог у месецу за текући месец месечног  износ закупа као и свих обавезе по том основу у противном се раскида уговор у року од два дана и спроводи поступак прописан одлуком о монтажним објектима.

 

– да за цео преостали износ закупа у моменту закључења уговора достави бланко соло меницу уписану у регистар НБС у складу са Одлуком о ближим условима ,садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник“,бр.56/11) потписана и оверена од стране овлашћеног лица са меничним писмом – овлашћењем за корисника менице.

 

5.Излицитирани месечни износ закупнине умањује се у зимском периоду( 31.октобра до 15.марта ) и то:

за локацију „Звезда 1 и 2“ 75%

за локацију „Променада 1, 2 и 3“ 75%

 

6.5Закупац површине јавне намене дужан је да сноси ризик превременог раскида уговора својом вољом,ј плаћањем накнаде штете ( измакле добити) у моменту раскида уговора у висини једне  месечне закупнине п

 

7. Закупци површина јавне намене су дужни да плаћају утрошак електричне енергије што се ближе дефинише уговором о давању у закуп површина јавне намене и актом о трошковима коришћењу прикључка Општине

 

8.  За случај необављања делатности до 30 дана због болести закупца, члана уже породице, смртног случаја у породици, који доводи закупца у тешку економску ситуацију, Општинско веће може одобрити  ослобађање накнаде у висини једне месечне рате  закупа, у ком случају је закупац у обавези да уз захтев достави одговарајућу документацију надлежне здравствене установе.

            За случај да закупац јавне површине не измирује обавезу плаћања по основу закупа прописаним уговором, приступа се раскиду уговора.

            У случају ако се  закупац јавне површине одлучи да уплати целокупан износ закупа за цео закупни период јавне површине, и исти плати пре закључења уговора о закупу јавне површине, стиче право на умањење од 20%  укупне закупнине.

            У случају када уговором о закупу јавне површине није прецизирано трајање закупа, олакшицу из претходног става овог члана, закупац остварује уплатом закупнине на годишњем нивоу.

рза цео закупа у моменту закључења 8уговора

8. Забрањено је без одобрења надлежног огана органа :

1. Померати или премештати објекат са локације која је одређена у одобрењу.

2. Заменити објекат другим објектом.

3. Iзменити изглед, конструкцију или боју објекта.

4. Променити врсту делатности за коју је објекат намењен.

5.Постављање додатне опреме,сталака и витрина за излагање и продају робе,као и продаја робе за коју не поседује одобрење из мањих монтажних објеката

6. Коришћење површине јавне намене веће од површине дефинисане одобрењем

9. Да по истеку  уговора  уклони објекат и опрему о свом трошку и без накнаде  или кад то захтева реализација урбанистичког плана.

 

III.

 

            Јавно надметање ће се одржати  11. 7. 2013.године, у великој сали СО,

за тезгу у 12 часова

–  За постављање уређаја за печење и продају кокице у 12,30

 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем председника општине Врњачка Бања бр. 020- 71/13 од 26.3.2013.године.

 

IV.

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи најмање два учесника за површину јавне намене  која се даје у закуп, и то лично или преко овлашћеног пуномоћника чије су пријаве благовремене и потпуне, у супротном се поступак оглашавања понавља.

 

            V.

На основу записника, након одржаног поступка јавног надметања, Комисија истог   дана сачињава предлог за доношење акта о давању у закуп, који са записником о спроведеном поступку доставља председнику општине ради доношења акта о давању површине јавне намене у закуп.

Уговор о закупу  закључује се са Општином у року до 8 дана    од дана одржавања лицитације а износ положеног депозита за лицитацију улази у излицитирану цену закупа, а преостале  обавезе плаћања закупнине се измирују под условима из овог огласа.

Ако најповољнији понуђач не закључи уговор, на предлог надлежног органа општинске управе, председник општине ће ставити ван снаге акт о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај уплаћеног депозита.

На основу закљученог уговора, организациона јединица Општинске управе надлежна за послове планирања и изградње, доноси решење  којим се одобрава постављање монтажног објекта у складу са Одлуком о монтажним објектима.

 

VI.

Овлашћује се Комисија, да у складу са одредбама чл.12. Одлуке о монтажним објектима одреди најнижи износ за који се може повећавати претходно понуђени износ и спроведе поступак јавног надметања у складу са овом одлуком.

            У случају да најповољнији понуђач одустане од понуде, локација ће се доделити следећем најповољнијем понуђачу.      

 

 

                                                         VII.

За све информације у вези овог огласа, заинтересовани се могу обавестити на тел. 611-302, 611-303, особа за контакт: председник Комисије, Оливера Јанковић