Оглас о јавном надметању за продају компијутерске опреме

Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, пречишћен текст бр. 1/13), расписује

 

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ КОМПЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ

 

 

I.

Предмет овог огласа је продаја компјутерске опреме.

Лицитација се врши на основу Извештаја бр. 9-600/13 од 22.05.2013.год. Комисије за отпис и процену основних средстава – техничке опреме (компјутера, штампача, монитора, тастатура, резервних делова и отписане телефонске централе) формиране Решењем начелника Општинске управе Општине Врњачка Бања бр. 020-112/13 за  од 15.05.2013.  којим је утврђено да је компјутерска опрема неупотребљива за потребе Општине Врњачка Бања.

 

II

Почетни износ се утврђује у износу од 18.250,00 дин.

Описана опрема се продаје у виђеном стању.

 

III

Јавно надметање ће се одржати 10.07.2013. у великој сали Скупштине општине, са почетком у 9,00 сати.

Поступак јавног надметања спровешће Комисија образована решењем председника општине Врњачка Бања.

 

IV

Сматраће се да је јавно надметање успело, ако на њему учествује и један понуђач, који не може понудити нижу цену, од цене у овом огласу.

На основу записника, након одржаног поступка јавног надметања, Комисија одмах а најдаље у року од 3 дана предлаже најповољнијег понуђача, са којим ће се закључити уговор о продаји отписане компјутерске опреме у року од 3 дана.

Ако најповољнији понуђач не закључи уговор у року из претходног става, уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

 

V

Овлашћује се Комисија да одреди најнижи износ за који се може повећавати претходно понуђени износ и спроведе поступак јавног надметања у складу са овим огласом.

 

VI

Компјутерска опрема, која је предмет овог огласа, може се разгледати у згради Општинске управе општине Врњачка Бања, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати у периоду од дана расписивања овог огласа, заинтересовани се могу обавестити на телефон 601-211, шеф Одсека за ИС и ИТ Миломи Поповић.

Овај оглас преузет са сајта Општине Врњачка Бања