Давање у закуп површине јавне намене у Врњачкој Бањи

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Председник општине Врњачка Бања  На основу чл.56.Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања»,бр.1/13-пречишћен текст),чл.5.и 14.Одлуке о монтажним објектима(»Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.15/10,6/11 и 22/12), 31.Одлуке о критеријумима имерилима за утврђивање накнаде за отуђење, закупнине и уређење грађевинског земљишта («Сл.лист општине Врњачка Бања»,бр.15/106/11,16/11 и 22/12),чл.6 Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова,зелених и рекреационих површина-пречишћен текст («Сл.лист општине Краљево»бр.12/94, 8/95,4/99, 15/01,9/05 и «Сл.лист општине Врњачка Бања»,бр5/07, 13/09, 5/10,7/10,8/10,15/10) Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката у Врњ.Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.4/13), Закључка Председника о депозиту за уклањање мањих монтажних објеката са јавних површина(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.4/11),на предлог Комисије за спровођење јавног надметања, доноси,

 

 

О  Д  Л  У К  У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.

За постављање монтажних садржаја за дечији забавни програм

 

I .ДАЈЕ СЕ у закуп површина јавне намене за постављање монтажних садржаја за дечији забавни програм (трамболина, рингишпил, забавни парк итд.)  на локацији „Србија“, према Графичком прилогу из Плана распореда места и то:

П450м², предузетнику предузетнику  Сандри Недељковић, Луна парк „ВРЊЦИ“ Врњачка Бања, Прибачки пут 26 матични бр. 50417026, ПИБ 102559170 који је по спроведеном поступку јавног надметања дана 28.06.2013.год.и према записнику Комисије од 28.06.2013 год. изабран за најповољнијег понуђача са излицитираним месечним износом закупа од 20.000,00  динара за период 1.7..-30.9.2013.г.

.

Рок трајања закупа се може продужити најдуже  до 15.3. наредне године на захтев закупца површине јавне намене пре истека рока из уговора уз плаћање месечне  закупнине у висини од 85% излицитираног износа.

 

Рок за привођење површине јавне  намене је  до 8 дана од лицитације.

 

Локација је комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу..

 

Члан 2.

                Обавезе закупца  површине јавне намене су:

1. да у року од 8 (осам) дана од дана одржавања лицитације закључи са Општином уговор о закупу површине јавне намене из ове Одлуке и прибави одобрење за постављање монтажног објекта код Одељења за планирање и изградњу Општинске управе општине Врњачка Бања,

 

2. да у поступку закључења уговора о закупу:

– плати депозит на уплатни рачун 840-741531843-77 или положи инструмент обезбеђења уплате депозита у висини прописаној Закључком Председника о депозиту за уклањање мањих монтажних објеката са јавних површина  («Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.4/11) са урачунатим ПДВ-ом, за уклањање објекта, који се враћа уколико закупац уклони објекат о свом трошку,

– достави доказе потребне за обрачун трошења електричне енергије на комунално опремљеним локацијама,

– закупци који су извршили уплату депозита у новцу плаћање месечних рата врше тако што се уплаћена средства  депозита урачунавају у износ месечне закупнине, а  за цео преостали износ закупа у моменту закључења уговора доставља бланко соло меницу уписану у регистар НБС у складу са Одлуком о ближим условима садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник“,бр.56/11) потписана и оверена од стране овлашћеног лица са меничним писмом – овлашћењем за корисника менице.

Закупцима који су  доставили гаранцију о авансној уплати депозита – бланко соло меницу уписану у регистар НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник“,бр.56/11), потписану и оверену од стране овлашћеног лица са меничним писмом – овлашћењем за корисника менице,  достављена гаранција се враћа након измирења свих обавеза за цео период закупа.

3. Плаћање излицитиране закупнине као и свих обавезе по том основу: у једнаким месечним ратама до 5- ог у месецу за текући месец, у противном се раскида уговор у року од два дана и спроводи поступак прописан одлуком о монтажним објектима.

 

4. Закупци површина јавне намене су дужни да плаћају утрошак електричне енергије што се ближе дефинише уговором о давању у закуп површина јавне намене и актом о трошковима коришћењу прикључка Општине.

Плаћање Општини до 5-ог у месецу за претходни месец месечно утрошене електричне енергије за објекте и опрему постављене и прикључене на електромрежу Општине на комунално опремљеним локацијима прикључцима на НН мрежу, према обрачуну Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка Бања.

На осталим локацијама кад се за то стекну услови по обавешењу надлежне службе Општинске управе општине да су у обавези да са Општином закључе анекс уовора о закупу у циљу регулисања прикључења и плаћања утрошка ел.енергије.

До стицања услова из претходна два става прикључење се може извршити само о трошку закупца, према условима ЕПС-а и уз обавезу плаћања утрошене електричне енергије  ЕПС-у.

5. да закључи уговор о појачаном одржавању са ЈП „Бели Извор“ одн. са ЈП „Борјак“за период трајања закупа,

6.  да у року од 8 (осам) дана од лицитације приведе намени закупљену површину,

7. да објекат уклони о свом трошку и без накнаде када то захтева реализација урбанистичког плана, односно по истеку рока из уговора о давању површине јавне намене у закуп и издатог одобрења за постављање објекта и опреме,

8. да се у току трајања закупа у свему придржава важећих прописа који уређују ову област, нарочито одредби чл.17, 21. и 27.одлуке о монтажним објектима у противном надлежни органи општине су у обавези да предузимају мере из своје надлежности посебно мере прописане чл.17, 38-41 Одлуке о монтажним објектима и чл.6 Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће паркова,зелених и рекреационих површина-пречишћен текст («Сл.лист општине Краљево»бр.12/94, 8/95,4/99, 15/01,9/05 и «Сл.лист општине Врњачка Бања»,бр5/07, 13/09, 5/10,7/10,8/10,15/10),

Т           9. Закупац површине јавне намене дужан је да сноси ризик превременог раскида уговора својом вољом,ј плаћањем накнаде штете у моменту раскида уговора у висини једне  месечне закупнине п

 

                 10. закупци површина јавне намене су дужни да поседују доказ о техничкој исправности монтажне опреме за чије постављање им је дата локација у закуп.

 

                 11. одјављивањем из АПР престаје закуп, раскида се уговорна обавеза, спроводи се  поново јавно надметање или поступак прикупљања понуда за дату површину јавне намене а досадашњи закупац је у обавези  да сноси ризик превременог раскида уговора.

 

                  12. Излицитирани месечни износ закупнине умањује се у зимском периоду( од 31.октобра до 15.марта ) и то:

за  локацију „Србија“85% ,

 

                13.У случају ако се  закупац јавне површине одлучи да уплати целокупан износ закупа за цео закупни период јавне површине, и исти плати пре закључења уговора о закупу јавне површине, стиче право на умањење од 20%  укупне закупнине.

                  У случају када уговором о закупу јавне површине није прецизирано трајање закупа, олакшицу из претходног става овог члана, закупац остварује уплатом закупнине на годишњем нивоу.

рза цео закупа у моменту закључења 8уговора

                14. Забрањено је без одобрења надлежног огана:

1. Померати или премештати објекат са локације која је одређена у одобрењу.

2. Заменити објекат другим објектом.

3. Изменити изглед, конструкцију или боју објекта.

4. Променити врсту делатности за коју је објекат намењен.

5.Постављање додатне опреме,сталака и витрина за излагање и продају робе,као и продаја робе за коју не поседује одобрење из мањих монтажних објеката

6. Коришћење површине јавне намене веће од површине дефинисане одобрењем

лаћањ    

Члан 3

              Ова Одлука престаје да важи у односу на закупца  који према предлогу и извештају службе надлежне за имовинско-правне послове Општинске управе општине Врњачка Бања није измирио обавезе из члана 2. ове Одлуке, и исти нема право на повраћај уплаћеног депозита у поступку јавног надметања, а поступак давања у закуп површине јавне намене се спроводи по процедури утврђеној одлуком о монтажним објектима.

 

Члан 4.

               За све остале локације на површинама јавне намене које су биле предмет јавног огласа бр.350-158/13 од 14.6.2013.год. које нису обухваћене овом одлуком Председника, поступак се спроводиу складу са одлуком о монтажним објектима

 

Члан 5.

               Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб сајту општине  и  огласној табли СО Врњачка Бања.

 

 

Преузето са сајта Општине Врњачка Бања